Tổng quan Quản lý tài khoản

Chia sẻ bài viết:

Mỗi cửa hàng trên Sổ Bán Hàng đều được đăng nhập bằng Số điện thoại có xác thực OTP hoặc tài khoản mạng xác hội khác để bảo đảm tính bảo mật của hệ thống.

Trong quản lý tài khoản, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn sử dụng:

Các câu hỏi thường gặp

Dữ liệu của tôi trên ứng dụng Sổ Bán Hàng có được bảo mật không?

Làm thế nào để tôi lưu lại dữ liệu đã nhập lên ứng dụng Sổ Bán Hàng?

5 ngày thành công cùng Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết: