Sổ Bán Hàng có bảo mật không?

Sổ Bán Hàng cam kết hoàn toàn bảo mật thông tin khách hàng và chỉ phục vụ vào mục đích phát triển sản phẩm. Bạn có thể thao khảo thêm chính sách bảo mật của Sổ Bán Hàng tại đây:

Chính sách bảo mật – SoBanHang