Bật/tắt hiển thi dòng thông tin giá sỉ

Chia sẻ bài viết:

Giá sỉ sản phẩm là thông tin sẽ hiển thi trong mục tạo sản phẩm. Trường hợp bạn tạo sản phẩm nhưng không thấy thông tin để thêm giá sỉ hoặc bạn muốn tắt đi trường thông tin này vì bạn chỉ bán lẻ không cần thêm thông tin giá sỉ thì bạn có thể thao tác theo các bước sau:

Cách 1: Tại trang quản lý, chọn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng (2), chọn Cài đặt sản phẩm (3), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Giá sỉ (4)

Cách 2: Tại trang quản lý, chọn Xem thêm (1) >Sản phẩm (2), chọn sản phẩm bất kì (3), tại trang chi tiết sản phẩm bạn chọn biểu tượng (Cài đặt) (4), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Giá sỉ (5)

Cách 3: Tại trang quản lý, chọn biểu tượng + góc dưới phải màn hình (1) > Tạo sản phẩm (2), tại giao diện Tạo sản phẩm bạn chọn biểu tượng (Cài đặt) (3), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Giá sỉ (4)

Sau khi bật/tắt hiển thị dòng thông tin Giá sỉ, bạn vào lại mục Tạo sản phẩm dòng thông tin này sẽ được thêm vào hoặc tắt đi.

Chia sẻ bài viết: