Làm sao để xóa danh sách khách hàng đã được cập nhật từ danh bạ?

Các liên hệ khách hàng được đồng bộ từ danh bạ hoặc liên hệ mới được tạo thêm trong quá trình sử dụng ứng dụng bạn có thể xóa dễ dàng với các bước như sau:

Ngoài ra bạn cũng có thể thao tác tắt truy cập danh bạ trong mục quản lý ứng dụng để không cấp quyền đồng bộ danh bạ vào ứng dụng nữa. Bạn thực hiện theo các thao tác sau để tắt quyền truy cập danh bạ:

Trên iOS: Quản lý ứng dụng > quyền truy cập > Danh bạ > tắt quyền truy cập.

Trên Android: Danh bạ > Sổ Bán Hàng > Từ chối quyền danh bạ