Bật/tắt hiển thị thông tin phân loại

Chia sẻ bài viết:

Phân loại sản phẩm giúp bạn tạo thêm loại sản phẩm trong cùng một sản phẩm như màu sắc, kích thước hay một sản phẩm có nhiều đơn vị khác nhau bạn cũng có thể tạo ở mục phân loại.

Phân loại là trường thông tin sẽ hiển thi trong mục tạo sản phẩm. Trường hợp bạn tạo sản phẩm nhưng không thấy thông tin để thêm phân loại hoặc bạn muốn tắt đi trường thông tin này vì bạn chỉ bán những sản phẩm không có phân loại thì bạn có thể thao tác theo các bước sau:

Cách 1: Tại trang quản lý, chọn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng (2), chọn Cài đặt sản phẩm (3), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Phân loại (4)

Cách 2: Tại trang quản lý, chọn Xem thêm (1) >Sản phẩm (2), chọn sản phẩm bất kì (3), tại trang chi tiết sản phẩm bạn chọn biểu tượng (Cài đặt) (4), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Phân loại (5)

Cách 3: Tại trang quản lý, chọn biểu tượng + góc dưới phải màn hình (1) > Tạo sản phẩm (2), tại giao diện Tạo sản phẩm bạn chọn biểu tượng (Cài đặt) (3), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Phân loại (4)

Sau khi bật/tắt hiển thị dòng thông tin Phân loại, bạn vào lại mục Tạo sản phẩm dòng thông tin này sẽ được thêm vào hoặc tắt đi.

Chia sẻ bài viết: