Tôi muốn bổ sung đơn hàng cho những ngày trước được không?

Bán hàng nhưng bạn quên tạo đơn. Hôm sau khi vào ứng dụng bạn cũng có thể tạo lại đơn hàng mà đã bán trước đó để lưu thông tin và xem báo cáo đúng doanh thu cho các ngày hôm trước.

Bạn thực hiện theo các bước sau:

Trường hợp đơn hàng đã bán của hôm trước nhưng vẫn đang trong quá trình giao hàng, bạn chưa nhận được tiền để hoàn tất đơn thì bạn có thể tạo đơn và chọn hình thức “Lưu đơn” cho ngày hôm đó, đơn hàng sẽ được treo trên hệ thống. Khi bạn chọn hoàn thành đơn hàng và thanh toán, lúc này Doanh thu sẽ được tính cho ngày bạn hoàn tất đơn hàng.