Hướng dẫn thêm doanh thu chi phí khác vào báo cáo lãi lỗ trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Trong hoạt động bán hàng sẽ phát sinh nhiều khoản chi phí như trả lương nhân viên, chi phí vận chuyển, tiền điện nước cửa hàng, tiền mạng cửa hàng… Và các khoản doanh thu khác ngoài bán hàng như lãi cho vay, tiền típ, tiền thanh lý đồ dùng…. Tất cả các khoản chi phí,doanh thu này đều ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh. Vậy làm thế nào để bạn trừ các khoản chi phí này hoặc cộng thêm các khoản doanh thu vào lợi nhuận trên báo cáo lãi lỗ?

Bài viết sau đây Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước thêm chi phí, doanh thu vào báo cáo lãu lỗ.

1. Thêm khoản thu vào báo cáo lãi lỗ

Để trừ các chi phí liên quan đến hoạt động ra khỏi lợi nhuận bán hàng, bạn có giao dịch chi được phân loại rõ ràng. Bạn phải biết:

Sau khi đã có phiếu thu được phân loại, bạn thêm doanh thu hoạt động bán hàng vào báo cá theo các bước sau:

Bước 1: Mở báo cáo lãi lỗ (1)

Xem thêm cách mở báo cáo lãi lỗ

Bước 2: Thêm doanh thu khác vào báo cáo lãi lỗ

Sau khi hoàn thành tạo phiếu thu, bạn quay trở lại trang chủ để mở báo cáo lãi lỗ.

Sau khi mở báo cáo lãi lỗ, nhấn Doanh thu (10) > Thêm doanh thu khác (11) > chọn phân loại khoản thu (12) cần thêm vào danh mục > Cập nhật (13)

2. Thêm khoản chi vào báo cáo lãi lỗ

Để trừ các chi phí liên quan đến hoạt động ra khỏi lợi nhuận bán hàng, bạn có giao dịch chi được phân loại rõ ràng. Bạn phải biết:

Sau khi đã có phiếu chi được phân loại, bạn trừ chi phí hoạt động bán hàng ra khỏi lợi nhuận theo các bước sau:

Bước 1: Mở báo cáo lãi lỗ (1)

Xem thêm cách mở báo cáo lãi lỗ

Bước 2: Thêm chi phí khác vào báo cáo lãi lỗ

Sau khi mở báo cáo lãi lỗ, nhấn Chi phí (2) > Thêm chi phí khác (3) > chọn phân loại khoản chi (4) cần thêm vào danh mục > Cập nhật (5)

Vậy là các bạn đã hoàn thành việc thêm doanh thu hoặc chi phí bán hàng vào báo cáo lãi lỗ để tính đúng lợi nhuận bán hàng tại cửa hàng của mình.

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: