Tôi ở nước ngoài có dùng được Sổ Bán Hàng không?

Chia sẻ bài viết:

Bạn vẫn được sử dụng ứng dụng với hình thức quản lý việc kinh doanh để ghi lại các hoạt động bán hàng, đơn hàng, thu chi và theo dõi lợi nhuận. Tuy nhiên tính năng bán online sẽ không hoạt động vì cần liên kết số điện thoại để xác nhận cho các hoạt động bán hàng và chia sẻ link cửa hàng.

Chia sẻ bài viết: