Tôi muốn xoá hết thông tin để cài đặt lại phần mềm Sổ Bán Hàng mới có được không?

Chia sẻ bài viết:

Chủ tài khoản có thể xóa tài khoản đã đăng ký trên ứng dụng các thông tin, dữ liệu liên quan đến tài khoản sẽ được xóa hoàn toàn trên hệ thống như các thông tin về cửa hàng, sản phẩm, thu chi, nợ, đơn hàng, phiên bản Pro đã đăng ký trước đó cũng sẽ được xóa theo tài khoản này. Bạn có thể xóa và đăng ký mới lại tài khoản để bắt đầu tạo mới các thông tin với ứng dụng.

Bạn thực hiện các bước sau để xóa tài khoản:

Chia sẻ bài viết: