Tôi có thể đổi số điện thoại đăng ký ứng dụng được không?

Chia sẻ bài viết:

Người dùng không thể thay đổi số điện thoại mà trước đó đã đăng ký tài khoản với Sổ Bán Hàng. Vì hệ thống dữ liệu đã tạo trên tài khoản này sẽ gắn liền với số điện thoại đã đăng ký nên việc thay đổi số điện thoại vẫn chưa thể hỗ trợ. Trong trường hợp này bạn có thể đăng ký thêm một tài khoản mới và bắt đầu thêm dữ liệu vào tài khoản này và sử dụng.

Tôi muốn xoá hết thông tin để cài đặt lại Sổ mới có được không? – SoBanHang

Chia sẻ bài viết: