Sổ Bán Hàng có dùng offline được không?

Chia sẻ bài viết:

Khi không có kết nối mạng bạn vẫn hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm Sổ Bán Hàng để tạo đơn hàng mới và lưu đơn tạm. Tính năng này giúp bạn có thể lên đơn offline và đồng bộ khi có lại kết nối mạng, giúp bạn quản lý đầy đủ đơn hàng ngay cả khi điều kiện kết nối mạng không tốt và lưu trữ dữ liệu kịp thời tránh thất thoát đơn hàng, doanh thu và lợi nhuận.

Tìm hiểu chi tiết tại: https://sobanhang.com/huong-dan-tao-don-hang-offline/

Chia sẻ bài viết: