Khi giá nhập của một sản phẩm bị thay đổi theo từng thời điểm thì cách quản lý của phần mềm Sổ Bán Hàng như thế nào?

Chia sẻ bài viết:

Thông thường giá vốn, giá nhập sẽ biến động theo thị trường và phụ thuộc vào nhà cung cấp. Phần mềm Sổ Bán Hàng sẽ hỗ trợ bạn quản lý kho hàng và tính toán giá vốn khi bán sản phẩm theo công thức trung bình giá vốn như sau:

Giá vốn mới = (tổng giá trị kho hiện tại + giá trị nhập mới) / tổng số lượng cũ + mới.

Giá vốn mới này sẽ được áp dụng cho việc tính toán lợi nhuận sau khi nhập hàng mới. Và các đơn hàng tạo mới sau khi nhập hàng sẽ được tính lợi nhuận theo giá vốn mới.

Chia sẻ bài viết: