Tìm hiểu chung về sản phẩm trên Sổ Bán Hàng phiên bản Website

Chia sẻ bài viết:

Sổ Bán Hàng đã có bài viết Tổng quan quản lý sản phẩm trên ứng dụng Sổ Bán Hàng. Trong bài viết này, Sổ Bán Hàng sẽ giúp bạn tìm hiểu tổng quan về quản lý sản phẩm phiên bản Webite.

Tạo sản phẩm

Cập nhật, xoá sản phẩm

– Thông tin chi tiết sản phẩm

Thuộc tính sản phẩm

– Hình ảnh sản phẩm

– Nhập file danh sách sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm và lọc danh sách sản phẩm của bạn

– Quản lý tồn kho sản phẩm

Chia sẻ bài viết: