Làm sao để quét mã vạch sản phẩm trên phầm mềm Sổ Bán Hàng?

Chia sẻ bài viết:

Để quét mã vạch sản phẩm, bạn làm theo hướng dẫn sau:

  1. Quét mã vạch sản phẩm để lên đơn hàng tại Tạo đơn

2. Quét mã vạch sản phẩm để tìm kiếm thông tin về sản phẩm tại Sản phẩm

3. Quyét mã vạch sản phẩm để nhập kho tại Kho hàng

Nếu sản phẩm của bạn mất hoặc không có mã vạch thì phần mềm hỗ trợ bạn mã SKU sản phẩm, bạn có thể in mã này để làm mã vạch sản phẩm.

Tìm hiểu thêm: https://sobanhang.com/in-tem-ma-vach/

Chia sẻ bài viết: