Kích thước ảnh bìa, ảnh đại diện trên đăng lên Sổ Bán Hàng là bao nhiêu?

Thông tin kích thước ảnh khi đăng lên ứng dụng đang là:

  • Ảnh bìa app Sổ Bán Hàng: 343 x 171,5 px
  • Ảnh đại diện app Sổ Bán Hàng: 343 x 343 px
  • Ảnh bìa trên website người mua hàng phiên bản cơ bản: 375 x 210 px
  • Ảnh bìa trên website người mua hàng phiên bản chuyên nghiệp: 375 x 210 px
  • Ảnh đại diện trong cài đặt website cửa hàng – dành cho chủ cửa hàng: 120 x 120 px
  • Ảnh đại diện trong website cửa hàng – dành cho khách hàng: 48 x 48 px và 80 x 80 px