Kích thước ảnh bìa, ảnh đại diện trên phần mềm Sổ Bán Hàng là bao nhiêu?

Chia sẻ bài viết:

Thông tin kích thước ảnh khi đăng lên ứng dụng đang là:

1. Ảnh bìa Sổ Bán Hàng: 1920×640(px). Dung lượng tối đa 2MB

2. Ảnh đại diện Sổ Bán Hàng: 500×500(px). Dung lượng tối đa 2MB

3. Ảnh bìa trên website người mua hàng phiên bản cơ bản: 375 x 210 px

4. Ảnh bìa trên website người mua hàng phiên bản chuyên nghiệp: 1920×640(px). Dung lượng tối đa 2MB

5. Ảnh đại diện trong website cửa hàng – dành cho khách hàng: 48 x 48 px và 80 x 80 px

Bạn có thể tham khảo thêm tại website bán hàng: https://miaflower.taphoa.so/

Chia sẻ bài viết: