Làm thế nào để tôi chọn xoá nhiều sản phẩm cùng lúc?

Chia sẻ bài viết:

Để xoá nhiều sản phẩm cùng lúc bạn chỉ cần thực hiện các bước đơn giản trên website app.sobanhang.com trên máy tính là có thể xóa một lượt nhanh và nhiều sản phẩm. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Khi đăng nhập được vào Website, bạn chọn HÀNG HÓA > chọn mục Sản phẩm (1) > Tích chọn các sản phẩm cần xóa(2) > bấm vào 3 chấm (3) để hiện mục Xóa

Xem thêm hướng dẫn đăng nhập trên Website

Bạn có thể quan tâm

5 ngày thành công cùng Sổ Bán Hàng

Sổ Bán Hàng PRO có gì?

Chia sẻ bài viết: