Làm thế nào để tôi chọn xoá nhiều sản phẩm cùng lúc?

Để xoá nhiều sản phẩm cùng lúc bạn cần đăng nhập Sổ Bán Hàng trên Website để xóa nhiều sản phẩm.

Xem thêm hướng dẫn đăng nhập trên Website

Bạn có thể quan tâm

5 ngày thành công cùng Sổ Bán Hàng

Sổ Bán Hàng PRO có gì?