Cách thiết lập cửa hàng Online/ Website

Chia sẻ bài viết:

Khi đăng ký thành công Sổ Bán Hàng, bạn mặc định có một cửa hàng Online/ Website bán hàng miễn phí. Nhiệm vụ của bạn là xây dựng sao cho cửa hàng Online/ Website bán hàng trở lên thu hút khách hàng để đơn nổ ào ào.

Trong bài này Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn:

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: