Tôi muốn nhập vốn ban đầu vốn nhập hàng thì nhập ở đâu?

Chia sẻ bài viết:

Để nhập vốn ban đầu vào ứng dụng để theo dõi dòng tiền vào ra và quản lý chi tiết mỗi ngày bạn chỉ cần tạo khoản Thu trong tính năng Sổ Thu Chi để ghi có lại nguồn tiền vốn ban đầu của cửa hàng của bạn, sau này bạn chỉ cần tạo thêm các khoản Thu, Chi tương ứng với hoạt động kinh doanh của bạn trên ứng dụng.

Hướng dẫn tạo khoản thu – SoBanHang

Chia sẻ bài viết: