Tôi bán hàng chưa thu tiền thì làm thế nào?

Chia sẻ bài viết:

Bạn có thể ghi nợ cho khách hàng và đơn hàng bạn vừa tạo để quản lý công nợ cho từng khách hàng và đơn hàng chi tiết. Có hai cách để tạo một giao dịch nợ cho khách hàng từ việc bán hàng bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Tạo đơn hàng chi tiết ghi nợ cho khách hàng

2. Tạo công nợ đơn giản trên Sổ Nợ

Hướng dẫn xem lịch sử chi tiết và tải báo cáo sổ nợ

Chia sẻ bài viết: