Tổng quan quản lý sản phẩm 

Chia sẻ bài viết:

Sản phẩm chính là hàng hóa, phần mềm, dịch vụ hoặc phiếu quà tặng, mã giảm giá… mà bạn đang muốn đăng bán tại cửa hàng của mình.

Đây cũng là một trong những dữ liệu quan trọng đầu tiên bạn cần khởi tạo để có thể bán hàng. Để thêm sản phẩm, chỉ cần tải hình ảnh sản phẩm và nhập thông tin chi tiết sản phẩm.

Trong phần này, Sổ Bán Hàng sẽ cùng bạn tìm hiểu và sử dụng:

Chia sẻ bài viết: