Tổng quan quản lý sản phẩm 

Sản phẩm chính là hàng hóa, phần mềm, dịch vụ hoặc phiếu quà tặng, mã giảm giá… mà bạn đang muốn đăng bán tại cửa hàng của mình.

Đây cũng là một trong những dữ liệu quan trọng đầu tiên bạn cần khởi tạo để có thể bán hàng. Để thêm sản phẩm, chỉ cần tải hình ảnh sản phẩm và nhập thông tin chi tiết sản phẩm.

Trong phần này, Sổ Bán Hàng sẽ cùng bạn tìm hiểu và sử dụng:

  • Thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa sản phẩm
  • Quản lý danh mục sản phẩm
  • Xem trước cửa hàng với các sản phẩm đã đăng bán
  • Quản lý kho sản phẩm