Quản lý trên Sổ Bán Hàng

Những mẹo dùng tính năng của Sổ Bán Hàng trong hoạt động kinh doanh của chủ cửa hàng