Ngày ông Công ông Táo là ngày nào? Nghi thức và tục cúng kiến ra sao?

Ngày ông Công ông Táo diễn ra vào ngày 23 tháng chạp âm lịch hằng năm, năm nay ngày cúng ông Công ông Táo rơi vào ngày 02/02 dương lịch.