“Muốn làm ăn, phải đầu tư! Có Sổ Bán Hàng, mình mới dám mơ ước thành công!”

“Hễ muốn làm ăn mình phải đầu tư, mà đầu tư Sổ Bán Hàng vừa nhanh gọn vừa không cần phải mua nhiều cái riêng lẻ tốn kém”.