[Thông báo] Sổ Bán Hàng áp dụng chính sách gói mới: Cá nhân hóa nhu cầu quản lý bán hàng

Sổ Bán Hàng áp dụng chính sách thay đổi giá gói mới, mang đến giải pháp quản lý bán hàng cá nhân hóa và độc quyền chỉ có tại Sổ Bán Hàng.