Kích thước video trên TikTok chuẩn nhất năm 2024

Kích thước video trên TikTok chuẩn là yếu tố quan trọng, góp phần giúp cho sản phẩm có thể truyền tải đúng ý đồ của người sáng tạo nội dung.