“Nhờ có Sổ Bán Hàng, mình buôn bán đỡ vất vả và an tâm mở rộng kinh doanh”

Từ một nhân viên văn phòng, chị quyết định nghỉ hẳn việc công sở để mở rộng kinh doanh khi đã có phần mềm Sổ Bán Hàng hỗ trợ đắc lực.