Hướng dẫn xem lịch sử mua hàng của khách hàng trên web Sổ Bán Hàng

Hướng dẫn xem lịch sử mua hàng của khách hàng trên web Sổ Bán Hàng

Hướng dẫn xem lịch sử mua hàng của khách hàng trên web Sổ Bán Hàng