Hướng dẫn nhập hàng vào kho

Chia sẻ bài viết:

Tính năng nhập kho hàng được sử dụng để tạo đơn nhập kho từ nhà cung cấp khi cần nhập thêm hàng vào kho và bắt đầu quản lý kho hàng. Video này Sổ Bán Hàng hướng dẫn nhập hàng vào kho đầy đủ thông tin nhất!

Chia sẻ bài viết: