Điều khoản tham gia chương trình tạm ứng COD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ../20../HDDV/SOBANHANG

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017; 
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ (“Hợp Đồng”) này được ký kết vào ngày …… tháng …… năm 20…… (“Ngày Ký Hợp Đồng”) bởi và giữa:

 1. ÔNG/BÀ: [⚫HỌ VÀ TÊN], là một công dân Việt Nam], có chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân số [⚫] được [⚫] cấp ngày [⚫] tháng [⚫] năm 20[⚫] có địa chỉ tại [⚫ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ/ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ], có số tài khoản [⚫], tại ngân hàng [⚫](“Nhà Bán”);

 1. CÔNG TY TNHH FINAN CAPITAL, là một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0317428267 được Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15 tháng 08 năm 2022 , và có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 18, Tòa nhà TNR, 180 -192 Nguyễn Công Trứ, phường Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. (“Công Ty”).

(Nhà Bán, và Công Ty sau đây gọi chung là “Các Bên”, và gọi riêng là mỗi“Bên”).

XÉT VÌ,

 1. Nhà Bán có nguyện vọng và đồng ý sử dụng dịch vụ Ứng Trước Tiền Hàng với Công Ty (“Dịch Vụ”), hợp tác cùng với đơn vị vận chuyển [⚫BEST] (“Đối Tác”) theo chính sách được Công Ty ban hành vào từng thời điểm (“Chính Sách Dịch Vụ”);
 2. Công Ty được Đối Tác chỉ định là bên cung cấp Dịch Vụ cho Nhà Bán, theo các điều khoản và điều kiện được ký kết giữa Công Ty và Đối Tác vào từng thời điểm (“Hợp Đồng Hợp Tác”).

DO VẬY, NAY, Các Bên thỏa thuận và đồng ý cụ thể như sau:

1. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Các Bên, bằng Hợp Đồng này, đồng ý không điều kiện và không hủy ngang, Người Bán đăng ký sử dụng dịch vụ Ứng Trước Tiền Hàng với các nguyên tắc như sau:

 1. Công Ty là sẽ hỗ trợ Ứng Trước Tiền Hàng cho Nhà Bán dựa theo số lượng đơn hàng đã giao (“Dịch Vụ”), với thông tin được cung cấp bởi Đối Tác theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại Hợp Đồng này. Để làm rõ, Đối Tác là trực tiếp chịu trách nhiệm việc vận chuyển hàng hóa, và/hoặc bất kỳ và tất cả vấn đề nào khác liên quan hoặc phát sinh từ dịch vụ của Đối Tác trên cơ sở thông tin và chính sách được Đối Tác công bố vào từng thời điểm;
 2. sau khi Người Bán đồng ý sử dụng dịch vụ vận chuyển của Đối Tác, bất kỳ và tất cả giao dịch thanh toán giữa Người Bán và Đối Tác phải được và chỉ được Người Bán thực hiện thông qua Công Ty. Để làm rõ, vì mục đích của đoạn này, Người Bán, bằng Hợp Đồng này, đồng ý không điều kiện và không huỷ ngang rằng Công Ty được quyền khấu trừ, giữ lại từ bất kỳ và tất cả khoản tiền nào Người Bán được Đối Tác hoàn trả liên quan (“Khoản Hoàn Trả”) với bất kỳ và tất cả (A) nghĩa vụ, trách nhiệm nào mà Người Bán phải thanh toán cho Công Ty bao gồm Khoản Tiền Ứng Trước, và/hoặc (B) nghĩa vụ thuế của Người Bán áp dụng trên Khoản Tiền Ứng Trước theo quy định của pháp luật Việt Nam có hiệu lực vào từng thời điểm (“Pháp Luật Áp Dụng”) (sau đây gọi chung là “Khoản Phải Trả”).
 3. vì lý do Người Bán đồng ý tham gia chương trình Ứng Trước Tiền Hàng, việc Người Bán có hành vi xác nhận mua hoặc sử dụng dịch vụ của Đối Tác thông qua website, phần mềm, chương trình, và/hoặc tư vấn viên của Công Ty Và/hoặc Đối Tác (sau đây gọi chung là “Kênh Giao Dịch”) là chứng cứ có giá trị chứng minh Người Bán đã đồng ý, trực tiếp, và nhân danh chính mình xác lập giao dịch sử dụng dịch vụ không thể huỷ ngang với Công Ty theo đúng các điều khoản và điều kiện được Người Bán xác nhận qua Kênh Giao Dịch và do đó kể từ thời điểm Công Ty giải ngân vào tài khoản chỉ định của Người Bán hoặc Đối Tác xác nhận đơn hàng thành công của Người Bán, Người Bán sẽ đương nhiên chịu sự ràng buộc của (A) Hợp Đồng này, Chính Sách Dịch Vụ, và các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com, và (B) tất cả các chính sách bán hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cả giao hàng, bảo hiểm hoặc đổi trả) của Đối Tác;
 4. vì lý do Người Bán đồng ý tham gia dịch vụ Ứng Trước Tiền Hàng, Người Bán đồng ý hoàn trả cho Công Ty, hoặc ủy quyền Đối Tác hoàn trả số tiền mà Công Ty đã ứng trước cho Người Bán (“Khoản Tiền Ứng Trước”) theo đúng các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Dịch Vụ;
 5. bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch sử dụng dịch vụ được xác lập thành công giữa Người Bán và Đối Tác qua Kênh Giao Dịch phải được Người Bán Ngay lập tức thông báo cho Công Ty trong thời hạn 12 (mười hai) giờ kể từ thời điểm Người Bán biết hoặc lẽ ra phải biết đã phát sinh khiếu nại, tranh chấp giữa Người Bán và Đối Tác. Để làm rõ, dù quy định tại đoạn này, Các Bên đồng ý không điều kiện và không hủy ngang rằng Công Ty sẽ được Người Bán miễn trừ bất kỳ và tất cả trách nhiệm liên quan đến hoặc phát sinh từ khiếu nại, tranh chấp (dù tiềm tàng hoặc đang hiện hữu) giữa Người Bán và Đối Tác, trừ trường hợp Đối Tác từ chối cung cấp dịch vụ cho Người Bán vì lý do Công Ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thanh toán với Đối Tác được quy định tại Hợp Đồng Với Đối Tác; và

2. MUA BÁN PHIẾU MUA HÀNG

Các Bên, bằng Hợp Đồng này, đồng ý không điều kiện và không hủy ngang rằng việc thanh toán các Khoản Hoàn Trả sẽ được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện được quy định của Chính Sách Dịch Vụ, và các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/.

3. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Người Bán, bằng Hợp Đồng này, xác nhận rằng 

 1. có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đủ thẩm quyền, và đã tự nguyện, đọc hết, hiểu rõ, và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của (A) Hợp Đồng này, Chính Sách Dịch Vụ, và các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/, và (B) tất cả các chính sách dịch vụ (bao gồm cả giao hàng, bảo hiểm hoặc đổi trả) của Đối Tác tại thời điểm Người Bán đồng ý sử dụng dịch vụ của Đối Tác thông qua Công Ty;
 2. hiểu rõ người trực tiếp cung cấp dịch vụ cho Người Bán là Đối Tác mà không phải là Công Ty dù cho Công Ty là cung cấp dịch vụ Ứng Trước Tiền Hàng cho Người Bán hoặc xác nhận đơn hàng thành công của Người Bán, theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Với Đối Tác;
 3. hiểu rõ Đối Tác là bên có nghĩa vụ trực tiếp xuất hoá đơn cho Người Bán mà không phải là Công Ty. Vì vậy, trường hợp Người Bán có nhu cầu lấy hoá đơn, Người Bán sẽ trực tiếp và chủ động liên hệ với Đối Tác để được xuất hoá đơn theo quy định của Pháp Luật Áp Dụng, và đồng thời Người Bán sẽ không yêu cầu Công Ty xuất hoá đơn cho Người Bán vì lý do Người Bán thực hiện Hợp Đồng này;
 4. hiểu rõ dù cho bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này, việc Công Ty Thực hiện các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này không hoặc sẽ không được xem là Công Ty đã đưa ra bất kỳ bảo đảm, cam kết hoặc cam đoan nào trước Người Bán về tiêu chuẩn, chất lượng, và/hoặc bất kỳ và tất cả vấn đề nào khác liên quan hoặc phát sinh từ dịch vụ của Đối Tác;
 5. hiểu rõ không có bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Hợp Đồng Này, Chính Sách Dịch Vụ, và các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/ được giải thích hoặc ngầm hiểu hoặc hàm ý về việc thành lập liên doanh, liên kết giữa Các Bên. Không Bên nào được thay mặt hay mang danh nghĩa của Bên còn lại để giao dịch với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ các nội dung thanh toán, nhận thanh toán, ứng trước được quy định tại Hợp Đồng này. Để làm rõ, Người Bán không được quyền sử dụng tên gọi, logo, địa chỉ trụ sở hoặc các thông tin khác của Công Ty và/hoặc Đối Tác mà chưa được sự cho phép trước bằng văn bản của Công Ty và/hoặc Đối Tác (tùy từng trường hợp áp dụng);
 6. hiểu rõ Công Ty đang hoặc sẽ cung cấp các dịch vụ, quyền lợi, lợi ích có cùng tính chất hoặc tương tự với nội dung của Hợp Đồng này cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, và vì vậy Công Ty sẽ có quyền tiếp tục thực hiện các hoạt động này mà không cần có bất kỳ sự chấp thuận có từ Người Bán;
 7. hiểu rõ điều kiện tiên quyết để Công Ty thực hiện các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này là Người Bán phải (A) bảo đảm và cam kết rằng tất cả các thông tin, tài liệu, văn bản,hình ảnh, ghi âm, ghi hình, hoặc nội dung khác (“Tài Liệu Được Cung Cấp”) được Người Bán gửi, giao, trao đổi hoặc cung cấp cho Công Ty (bao gồm cả trường hợp thực hiện thông qua bên thứ ba), theo hiểu biết tốt nhất của Người Bán (a) là đầy đủ, đúng đắn, và chính xác, (b) là hợp pháp, hợp lệ, và (c)không bị cấm hoặc hạn chế gửi, giao, trao đổi hoặc cung cấp cho Công Ty dưới bất kỳ hình thức nào; và (B) đồng ý rằng Công Ty thực hiện các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này là trên cơ sở hoàn toàn tin tưởng vào các bảo đảm và cam kết của Công Ty như được quy định tại Điều 3(ix)(A) của Hợp Đồng này, và vì vậy Công Ty được miễn trừ trước bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với Người Bán hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các bảo đảm và cam kết đó, bao gồm cả Tài Liệu Được Cung Cấp; và
 8. hiểu rõ và đồng ý Công Ty được toàn quyền sử dụng, sao chụp, lưu giữ, khai thác, phân tích, đối chiếu, tra soát, điều tra không giới hạn bất kỳ nội dung nào của Tài Liệu Được Cung Cấp mà không cần sự chấp thuận trước của Người Bán. Để làm rõ, Người Bán đồng ý rằng vì mục đích phòng chống hành vi lừa đảo, gian lận, gian dối, trục lợi bất chính, rửa tiền, kê khai thông tin sai sự thật, vi phạm nghiêm trọng Hợp Đồng này và/hoặc bất kỳ chính sách nào được Công Ty ban hành vào từng thời điểm, Công Ty sẽ được quyền chuyển giao Tài Liệu Được Cung Cấp cho các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn để sử dụng, khai thác, phân tích, đối chiếu, tra soát, điều tra mà không cần sự chấp thuận trước của Người Bán, với điều kiện là Công Ty phải bảo đảm tôn trọng quyền riêng tư hợp pháp của Người Bán theo quy định của Pháp Luật Áp Dụng.

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN

4.1. Quyền Của Người Bán

 1. Yêu cầu Công Ty cung cấp dịch vụ Ứng Trước Tiền Hàng cho Người Bán theo đúng các điều khoản và điều kiện Người Bán đã xác nhận thông qua Kênh Giao Dịch.
 2. Yêu cầu Đối Tác thanh toán số tiền còn lại sau khi Đối Tác đã giữ lại Khoản Phải Trả  liên quan cho Công Ty.
 3. Các quyền, quyền lợi, lợi ích khác mà Người Bán có thể có theo Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước Trả Sau, các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/, và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng.

4.2. Nghĩa Vụ Của Người Bán

 1. Ngay lập tức thanh toán toàn bộ Khoản Phải Trả cho Công Ty, trong trường hợp (A) Người Bán đơn phương chấm dứt bất kỳ điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này với bất kỳ lý do nào (bao gồm cả kho Người Bán Thực hiện quyền này theo quy định của Pháp Luật); (B) Công Ty đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này; hoặc (C) Công Ty, theo toàn quyền quyết định của Công Ty, có cơ sở xác định rằng Người Bán có hành vi lừa đảo, gian lận, gian dối, trục lợi bất chính, rửa tiền, kê khai thông tin sai sự thật, vi phạm nghiêm trọng Hợp Đồng này và/hoặc bất kỳ chính sách nào được Công Ty ban hành vào từng thời điểm.
 2. Tuân thủ đúng và đầy đủ bất kỳ và tất cả các điều khoản và điều kiện của (A) Hợp Đồng này, Chính Sách Dịch Vụ, và các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/, và(B) tất cả các chính sách dịch vụ (bao gồm cả giao hàng, bảo hiểm hoặc đổi trả) của Đối Tác.
 3. Cam kết không đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này
 4. Cung cấp bất kỳ và tất cả thông tin, tài liệu, văn bản, hình ảnh, ghi âm,ghi hình, hoặc nội dung khác liên quan đến lý lịch, nhân thân, thunhập, chi tiêu, nghĩa vụ tài chính với bên thứ ba, người thân của Người Bán theo yêu cầu của Công Ty trong thời hạn 36 (ba mươi sáu) giờ kể từ ngày Người Bán nhận được yêu cầu của Công Ty để Công Ty Có đủ khả năng, điều kiện thực hiện các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này,  và/hoặc vì mục đích phòng chống hành vi lừa đảo, gian lận, gian dối, trục lợi bất chính, rửa tiền, kê khai thông tin sai sự thật, vi phạm nghiêm trọng Hợp Đồng này và/hoặc bất kỳ chính sách nào được Công Ty ban hành vào từng thời điểm.
 5. Bảo mật bất kỳ và tất cả nội dung nào của Hợp Đồng này và/hoặc Chính Dịch Vụ dành riêng cho Người Bán (bao gồm cả sự kiện Các Bên thương lượng, ký kết, thực hiện (các) văn kiện này), trừ trường hợp Pháp Luật Áp Dụng có quy định khác.
 6. Các nghĩa vụ, trách nhiệm khác mà Hợp Đồng này, Chính Sách Dịch Vụ, các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/, và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng quy định hoặc giải thích là nghĩa vụ, trách nhiệm của Người Bán.

5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

5.1. Quyền Của Công Ty

 1. Yêu cầu Người Bán tham gia và cùng với Công Ty Nghiệm thu, thanh lý Hợp Đồng này theo quy định của Hợp Đồng này và/hoặc yêu cầu của Công Ty vào từng thời điểm.
 2. Yêu cầu Người Bán bồi thường thiệt hại cho Công Ty (bao gồm cả chi phí luật sư) theo quy định của Pháp Luật Áp Dụng Khi Người Bán Vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của (A) Hợp Đồng này, Chính Sách Dịch Vụ, và các chính sách khác được Công Ty Công bố tại website https://sobanhang.com/, và/hoặc (B) các chính sách dịch vụ (bao gồm cả giao hàng, bảo hành, đổi, trả) của Đối Tác.
 3. Được quyền thu Khoản Phải Trả từ Người Bán thông qua tất cả các hình thức thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn thu tiền mặt, máy cà thẻ POS, cổng thanh toán, trả chậm, trả góp, và/hoặc ủy quyền cho các bên thứ ba có chức năng chuyên môn.
 4. Yêu cầu Người Bán thanh toán cho Công Ty bất kỳ và tất cả khoản tiền nào Người Bán phải thanh toán cho Công Ty theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, Chính Sách Dịch Vụ, và các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/.
 5. Yêu cầu Người Bán cung cấp bất kỳ và tất cả thông tin, tài liệu, văn bản, hình ảnh, ghi âm, ghi hình, hoặc nội dung có liên quan khác khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp giữa Người Bán với Công Ty và/hoặc Đối Tác(dù tiềm tàng hoặc đang hiện hữu). Trường hợp Người Bán Không hoặc không thể cung cấp đúng hạn và đầy đủ các thông tin được Công Ty yêu cầu một cách hợp lý, Công Ty sẽ có toàn quyền quyết định việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp có liên quan và khi nào Người Bán có nghĩa vụ không điều kiện và không hủy ngang tuân theo (các) quyết định cuối cùng của Công Ty. Để làm rõ, quy định tại đoạn này không được giải thích là ngăn chặn hoặc cản trở quyền khiếu nại, khởi kiện của Người Bán theo quy định của Pháp Luật Áp Dụng.
 6. Được quyền tự mình hoặc thông qua bên thứ ba thu thập, trích lục,phân tích các thông tin liên quan đến Người Bán nhằm mục đích xét duyệt cung cấp tính năng mua trước trả sau cho Người Bán và thu hồi công nợ, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin lịch sử tín dụng(CIC, PCB), thông tin dữ liệu viễn thông, thông tin thu nhập, thông tin thói quen tiêu dùng, và thông tin mạng xã hội.
 7. Được toàn quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Chính Sách Dịch Vụ Và/hoặc các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/ vào từng thời điểm mà không cần có sự đồng ý trước của Người Bán, với điều kiện là Công Ty (A) đã thông báo trước cho Người Bán về các thay đổi, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ ngày trong một thời gian hợp lý, và (B) chỉ áp dụng các thay đổi,sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ này đối với các giao dịch mua hàng hoá,dịch vụ của Người Bán phát sinh kể từ ngày bắt đầu có hiệu lực của các thay đổi, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ đó.
 8. (Các quyền, quyền lợi, lợi ích khác mà Công Ty có thể có theo Hợp Đồng này, Chính Sách Dịch Vụ, các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/, và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng

5.2. Nghĩa Vụ Của Công Ty

 1. Cam kết Công Ty hoạt động hợp pháp và có đầy đủ các giấy phép quan trọng theo quy định của Pháp Luật Áp Dụng.
 2. Các nghĩa vụ, trách nhiệm khác mà Hợp Đồng này, Chính Sách Dịch Vụ, các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/,và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng quy định hoặc giải thích là nghĩa vụ, trách nhiệm của Công Ty.

6. NGHĨA VỤ THANH TOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG HOẶC NGỪNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 1. Nếu Hợp Đồng này bị chấm dứt trước thời hạn hoặc ngừng, tạm ngừng, đình chỉ, tạm đình chỉ thực hiện thì một Bên (“Bên Có Nghĩa Vụ”) sẽ thanh toán cho Bên còn lại: (A) tất cả các khoản tiền mà Bên Có Nghĩa Vụ phải thanh toán cho Bên còn lại theo quy định của Hợp Đồng này, Chính Sách Dịch Vụ, các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/, và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng Tính Đến ngày chấm dứt Hợp Đồng hoặc ngừng, tạm ngừng, đình chỉ, tạm đình chỉ thực hiện Hợp Đồng (dù đã đến hạn thanh toán hay chưa); và (B) phụ thuộc vào quy định tại Điều 4.1 (iv) và Điều 5.1(ii) của Hợp Đồng này, các khoản chi phí và phí tổn hợp lý liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này, Chính Sách Dịch Vụ,các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/ mà Bên còn lại đã gánh chịu vì lý do Bên Còn lại chấm dứt Hợp Đồng này trước thời hạn hoặc ngừng, tạm ngừng, đình chỉ, tạm đình chỉ thực hiện Hợp Đồng này (nếu có) mà do lỗi của Bên Có Nghĩa Vụ.
 2. Bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại nào liên quan đến việc chấm dứt,ngừng, hoặc đình chỉ thực hiện Hợp Đồng này (bao gồm cả trường hợp ngừng thực hiện, tạm ngừng thực hiện Hợp Đồng) sẽ được thực hiện theo trình tự giải quyết tranh chấp giữa Các Bên được quy định tại Điều 8( vii) của Hợp Đồng này

.7. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

 1. Tất cả các điều khoản và từng phần của các điều khoản của Hợp Đồng Này sẽ có hiệu lực riêng và độc lập với các điều khoản khác. Nếu có bất kỳ điều khoản nào vô hiệu, bất hợp pháp, hoặc không thể thi hành theo Pháp Luật Áp Dụng thì hiệu lực, tính hợp pháp, và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.
 2. Bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại nào liên quan đến việc ký kết và/hoặc tính hiệu lực của Hợp Đồng này sẽ được thực hiện theo trình tự giải quyết tranh chấp giữa Các Bên được quy định tại Điều 8 (vii)của Hợp Đồng này.
 3. Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước Trả Sau, và các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/ sẽ cógiá trị pháp lý ràng buộc Các Bên kể từ Ngày Ký Hợp Đồng đến khi (A) Hợp Đồng này được chấm dứt, hoặc (B) Người Bán đã hoàn tất tất cả các nghĩa vụ thanh toán cho Công Ty theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, Chính Sách Dịch Vụ, và các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/ (tuỳ theo thời điểm nào đến trước). Để làm rõ, trường hợp Các Bên giao kết Hợp Đồng này bằng phương thức điện tử hoặc hành vi, Ngày Ký Hợp Đồng là thời điểm Công Ty cung cấp phiếu mua hàng cho Người Bán Hoặc xác nhận đơn hàng thành công của Người Bán.

8. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Việc một Bên không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, biện pháp khắc phục nào theo Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước Trả Sau, các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/, và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng sẽ không được xem là sự từ bỏ các quyền, biện pháp khắc phục đó của Bên đó. Việc một Bên Thực hiện đơn lẻ hoặc một phần bất kỳ quyền,biện pháp khắc phục nào theo Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước Trả Sau,các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/,và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng sẽ không cản trở việc thực hiện các quyền, biện pháp khắc phục khác của Bên đó theo Hợp Đồng này, Chính Dịch Vụ, các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/, và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng. Để làm rõ, các quyền và biện pháp khắc phục được quy định trong Hợp Đồng này, Chính Sách Dịch Vụ, các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/, và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng của một Bên có thể được thực hiện cùng lúc hoặc vào các thời điểm khác nhau và với mức độ thường xuyên theo sự lựa chọn của Bên đó.
 2. Hợp Đồng này đã được các bên cùng nhau trao đổi, thương lượng,đồng ý, và giao kết, và vì vậy không cấu thành một hợp đồng mẫu dưới bất kỳ hình thức hoặc ngữ cảnh nào, theo đó việc giải thích bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Hợp Đồng này sẽ không được thực hiện hướng ưu tiên hay bất lợi cho bất kỳ Bên nào vì lý do Bên đó là người soạn thảo Hợp Đồng này. Để làm rõ, việc Người Bán chấp nhận toàn bộ điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này (hoặc phần trọng yếu của các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này) dưới bất kỳ hình thức nào không được hiểu hoặc giải thích là Người Bán đang giao kết, xác lập một hợp đồng mẫu do Công Ty soạn thảo và/hoặc cung cấp cho Người Bán trước Ngày Ký Hợp Đồng.
 3. Các Bên Đồng ý không điều kiện và không hủy ngang rằng Người Bán sẽ không chuyển nhượng hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ Hợp Đồng này cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, trừ trường hợp được Bên còn lại đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty. Để làm rõ,Các Bên đồng ý rằng Công Ty được quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ Hợp Đồng này cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà không cần có chấp thuận của Người Bán, với điều kiện là Công Ty không đang chậm thanh toán cho Đối Tác theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Với Đối Tác.
 4. Hợp Đồng này sẽ được điều chỉnh và giải thích bởi pháp luật Việt Nam Có hiệu lực áp dụng vào từng thời điểm.
 5. Không có bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay đổi, huỷ bỏ, hoặc thay thế nào của Hợp Đồng này có hiệu lực, trừ trường hợp được Các Bên đồng ý và ký kết bằng văn bản. Để làm rõ, trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn,xung đột nào giữa bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Hợp Đồng Này với bất kỳ nội dung nào của Chính Sách Mua Trước Trả Sau Và/hoặc các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com thì các nội dung của Chính Sách Mua Trước Trả Sau và/hoặc các chính sách được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com sẽ được ưu tiên áp dụng trước các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.
 6. Hợp Đồng này được lập thành 2 (hai) bản bằng tiếng Việt, có hiệu lực và giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên sẽ lần lượt giữ 1 (một) bản.
 7. Bất kỳ tranh chấp, bất đồng, khiếu kiện hoặc mâu thuẫn nào phát sinh hoặc liên quan đến Hợp Đồng này (“Tranh Chấp”) trước tiên sẽ được các Bên nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ thời điểm một Bên gửi thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại (“Thời Hạn Hoà Giải”). Nếu hết Thời Hạn Hoà Giải mà Tranh Chấp vẫn chưa được giải quyết thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này, Chính Sách Dịch Vụ, các chính sách khác được Công Ty công bố tại website https://sobanhang.com/ sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này, và địa điểm trọng tài là Thành Phố Hồ Chí Minh.(Phần còn lại của trang này được Các Bên để trống một cách cố ý)

ĐỂ GHI NHẬN CÁC NỘI DUNG TRONG HỢP ĐỒNG NÀY, mỗi Bên đã cùng nhau ký kết Hợp Đồng này vào Ngày Ký Hợp Đồng.

ÔNG/BÀ:……………………………………………. CÔNG TNHH FINAN CAPITAL

với tư cách là Người Bán với tư cách là Công Ty

Chữ ký:________________________________ Chữ ký: ___________________________

Họ tên:________________________________ Họ tên:____________________________