Sổ Bán Hàng x SaboMall

Sổ Bán Hàng x SaboMall: Giải quyết vấn đề nguồn hàng cho chủ kinh doanh Việt Nam️

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Sổ Bán Hàng và SaboMall đã diễn ra tốt đẹp tại TP Hồ Chí Minh, vào sáng ngày 7/3/2024.