Cưa hàng tạp hoá đầy đủ sản phẩm

15 nhóm hàng cần có khi mở tạp hoá

Hãy kiểm tra lại danh mục hàng của mình dựa trên danh sách sau để xem đã phục vụ hết các nhu cầu cơ bản chưa nhé