Hướng dẫn trừ chi phí hoạt động bán hàng ra khỏi lợi nhuận

Chia sẻ bài viết:

Trong hoạt động bán hàng sẽ phát sinh nhiều khoản chi phí như trả lương nhân viên, chi phí vận chuyển, tiền điện nước cửa hàng, tiền mạng cửa hàng… Tất cả các khoản chi phí này đều ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh thu. Vậy làm thế nào để bạn trừ các khoản chi phí này ra khỏi lợi nhuận trên báo cáo lãi lỗ?

Để trừ các chi phí liên quan đến hoạt động ra khỏi lợi nhuận bán hàng, bạn có giao dịch chi được phân loại rõ ràng. Bạn phải biết:

Sau khi đã có phiếu chi được phân loại, bạn trừ chi phí hoạt động bán hàng ra khỏi lợi nhuận theo các bước sau:

Bước 1: Mở báo cáo lãi lỗ (1)

Xem thêm cách mở báo cáo lãi lỗ

Bước 2: Thêm chi phí khác vào báo cáo lãi lỗ

Sau khi mở báo cáo lãi lỗ, nhấn Chi phí (2) > Thêm chi phí khác (3) > chọn phân loại khoản chi (4) cần thêm vào danh mục > Cập nhật (5)

Chúc bạn thành công cùng Sổ Bán Hàng!

Chia sẻ bài viết: