Tôi muốn xem điểm tích lũy của tôi và tôi sử dụng điểm như thế nào?

Chia sẻ bài viết:

Trên ứng dụng bạn vào tính năng Qùa tặng để theo dõi điểm tích lũy được từ các hoạt động tạo đơn và tạo giao dịch, xem được lịch sử các giao dịch được tích điểm và chương trình săn điểm để nhận thêm nhiên vụ và thêm điểm tích lũy từ đó chủ cửa hàng có thể dùng điểm để đổi các mục ưu đãi từ Sổ Bán Hàng. Để thao tác và xem điểm bạn làm theo các bước sau:

Chia sẻ bài viết: