Tôi đã đổi ảnh đại diện vẫn nhưng vẫn chưa thấy cập nhập

Chia sẻ bài viết:

Ảnh đại diện trên cửa hàng của bạn sẽ được cập nhật ở hai mục trên ứng dụng bao gồm ảnh đại diện trong thông tin tài khoản và ảnh đại diện trong cửa hàng.

Bạn cần đổi ảnh đại diện cửa hàng: Hướng dẫn thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa của cửa hàng – SoBanHang

(Ảnh đại diện cửa hàng sẽ hiển thị ở cửa hàng của bạn và ảnh trên trang quản lý của Sổ Bán Hàng)

Chia sẻ bài viết: