Tôi có thể tìm kiếm nguồn cung cấp hàng hóa ở đâu?

Chia sẻ bài viết:

Nếu bạn chưa có nguồn hàng thì có thể tham khảo các nhà buôn sỉ của SoBanHang trên nhóm Facebook “https://www.facebook.com/groups/congdongsobanhang“. Và khi tìm được nguồn hàng bạn có thể sử dụng SoBanHang hàng ngày để:

Hướng dẫn quản lý tồn kho – SoBanHang

Tổng quan quản lý đơn hàng – SoBanHang

Tổng quan Quản lý thu chi – SoBanHang

Chia sẻ bài viết: