Tôi có được dùng thử Sổ Bán Hàng phiên bản Website không?

Hiện ứng dụng đã có bản website dùng trên máy tính và người dùng tài khoản thường có thể truy cập vào trang quanly.sobanhang.com và đăng nhập để trải nghiệm bản web với tính năng Sản phẩm. Ở bản web tính năng này sẽ giúp bạn quản lý danh sách sản phẩm, thêm sản phẩm nhanh bằng file và xóa nhanh sản phẩm.

Bạn tham khảo chi tiết tại: https://sobanhang.com/quan-ly-san-pham/