Sổ Bán Hàng quản lý được tối đa bao nhiêu nhân viên?

Hiện số lượng nhân viên bạn có thể thêm vào cửa hàng để quản lý là không giới hạn. Một cửa hàng có thể có nhiều nhân viên hỗ trợ. Một nhân viên có thể là nhân viên của niều cửa hảng khác nhau, như một hệ thống cửa hàng có quản lý bạn có thể dùng tính năng này để nhân viên quản lý trên nhiều cửa hàng hỗ trợ bạn trong việc bán hàng và kiểm soát hàng hóa.