Sổ Bán Hàng lập tối đa được bao nhiêu khách hàng?

Chia sẻ bài viết:

Khách hàng được đồng bộ từ danh bạ và khách được tạo mới từ quá trình bán hàng thì ứng dụng không có giới hạn cho số lượng khách hàng này trên Sổ Bán Hàng banjc ứ yên tâm tạo liên hệ và quản lý khách hàng ngay trên ứng dụng

Hướng dẫn cài đặt sao lưu dữ liệu tự động – SoBanHang

Chia sẻ bài viết: