Phí vận chuyển có tính vào lợi nhuận bán hàng không? 

Hiện tại phí vận chuyển được cộng vào doanh thu bán hàng, phần phí này nếu bạn phải chi trả cho nhân viên giao hàng, bạn có thể tạo một danh mục phí vận chuyển ở Sổ Thu Chi và sau đó ghi lại các khoảng phí phải trả và thêm vào báo cáo lãi lỗ để trừ ra khoản chi phí này.

Trang chủ > Sổ Thu chi > tạo khoản thu với danh mục là “Phí vận chuyển” > thêm danh mục vào báo cáo lãi lỗ.

  1. Tạo khoản chi “Phí vận chuyển”

2. Thêm Danh mục vào báo cáo lãi lỗ

Hướng dẫn xem báo cáo lãi lỗ hiệu quả – SoBanHang