Phần mềm này có phần chiết khấu cho khách không?

Bạn bán hàng và muốn giảm giá, chiết khấu thêm cho khách hàng bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Đơn hàng sau khi được chiết khấu sẽ được tính vào doanh thu đã bán, phần chiết khấu sẽ được trừ trực tiếp từ doanh thu và các chi phí khác liên quan để tính lợi nhuận cho bạn.

Hướng dẫn xem báo cáo lãi lỗ hiệu quả – SoBanHang