4 July, 2021

Tiểu thương xoay đủ cách bán hàng khi chợ đóng cửa

Nhiều chợ tạm lẫn truyền thống ngưng hoạt động, các tiểu thương chọn cách nhắn tin khách quen giao hàng…

Read Story
Arrow-up