Muốn xem lại chi tiết các lần nhập hàng thì xem ở đâu?

Để xem chi tiết các lần nhập hàng gần nhất của một sản phẩm nào đó, bạn thực hiện theo các bước sau:

Trang chủ > kho hàng > chọn sản phẩm > lịch sử tồn kho > xem lịch sử nhập/xuất hàng.