Muốn thêm nhà cung cấp thì làm như thế nào?

Chia sẻ bài viết:

nào?

Bạn có thể quản lý nhà cung cấp trên ứng dụng để lưu thông tin đơn nhập hàng và công nợ (nếu có). Hiện bạn có thể sử dụng chung với tính năng quản lý khách hàng trên ứng dụng, bạn chỉ cần tạo liên hệ cho nhà cung cấp và đặt tên riêng vd: NCC + tên để dễ dàng tìm kiến và quản lý.

Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn tạo mới liên hệ NCC trong lúc tạo đơn nhập hàng, bạn làm theo các bước sau:

Trang chủ > Kho hàng > Nhập hàng > Điền thông tin NCC > tạo mới > hoàn thành đơn

Tổng quan về quản lý khách hàng  – SoBanHang

Hướng dẫn thêm khách hàng mới – SoBanHang

Chia sẻ bài viết: