Khi giá nhập của một sản phẩm bị thay đổi theo từng thời điểm thì cách quản lý của Sổ Bán Hàng như thế nào?

Chia sẻ bài viết:

Gía nhập sẽ biến động theo thị trường và phục thuộc vào nhà cung cấp của bạn. Ứng dụng hỗ trợ quản lý kho hàng cho mỗi lần nhập hàng và Gía vốn khi bán ra của một sản phẩm có sự thay đổi qua mỗi lần nhập hàng được tính như sau:

Giá vốn mới = (tổng giá trị kho đang có + giá trị nhập mới) / tổng số lượng cũ + mới

Lúc này giá vốn mới sẽ được áp dụng cho việc tính lợi nhuận sản phẩm sau lần nhập hàng mới này.

Chia sẻ bài viết: