Cách quản lý khách hàng với Sổ Bán Hàng

 
“Quản lý khách hàng là công cụ để bạn quản lý nợ, và đơn hàng theo từng khách một cách hiệu quả”

Bước 1

Tại trang chủ của ứng dụng, chọn Cửa Hàng (góc dưới tay trái). Bạn sẽ vào trang thông tin chung của Cửa Hàng Số.
Chọn Quản Lý Khách Hàng (tại khoản giữa, góc trái) để vào trang quản lý khách hàng cho cửa hàng của bạn

Bước 2: Thêm Khách Hàng

Tại trang quản lý khách hàng, nhấn vào nút Thêm Khách Hàng (góc phải màn hình), bạn sẽ vào trang tạo khách hàng mới như bên dưới
  • Nhập tên liên hệ
  • Nhập số điện thoại
  • Nhấn Tạo
 

Bước 3: Quản lý tổng quan các đơn chưa giao, phải thu và phải trả cho từng khách

Tại trang quản lý khách hàng, bạn có thể xem sơ bộ các hạng mục như
  • Khách hàng bạn chưa giao ở mục Chưa Giao
  • Khách hàng đang nợ bạn ở mục Phải Thu
  • Bạn đang thiếu nợ ai tại mục Phải Trả
mục Phải thu

 

Bước 4: Quản lý từng khách hàng

Tại trang Quản lý tổng quan các đơn chưa giao, phải thu và phải trả cho từng khách, bạn có thể xem chi tiết từng khách hàng bằng khách nhấn vào Khách Hàng đang hiện.
 
Chọn cường) Cô Thanh